Nov14

Durham Baptist Church

Durham Baptist Church, 28895 Locust Ave, Durham, MO